Start
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PDF Drukuj Email
03.06.2019.
Na podstawie § 122 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Prabutach, Zarząd Spółdzielni zwołuje w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 1630 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Łąkowej 22 w Prabutach Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad.

Zgodnie z § 122 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni przedstawia nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego Zebrania, sekretarza oraz dwóch asesorów.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2018 r.
 7. Sprawozdania:
  1. z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2018 r.
  2. z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
  3. z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
  4. z działalności Zarządu za 2018 r.
  5. finansowe Spółdzielni za 2018 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał.
 9. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań- podjęcie uchwały.
 10. Zbycie w drodze przetargu prawa odrębnej własności do dwóch lokali.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odsetek za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Prabutach.
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Statucie Spółdzielni – podjęcie uchwały.
 13. Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni -podjęcie uchwały.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz podjęcie uchwał w sprawie wniosków zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
 16. Głosowanie nad udzieleniem Prezesowi Zarządu absolutorium – podjęcie uchwały w tej sprawie.
 17. Zamknięcie obrad.
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i finansów Spółdzielni, projekt zmian w Statucie Spółdzielni, oraz protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia znajdować się będą do wglądu od 27 maja 2019r. w biurze Spółdzielni przy ul. Ogrodowej 16
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Odwiedzających: 528177